Bài 5: Sử dụng mảng (Array) trong Java

Share:

Trong bài hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về Mảng trong Java và cách khai báo, sử dụng nó.

Mảng là một tập hợp những biến có cùng kiểu đặt dưới cùng tên. Mảng được sử dụng để lưu trữ những giá trị có cùng kiểu. Ví dụ như bạn có thể lưu trữ tập những số nguyên, tập chuỗi hay tập những đối tượng có cùng kiểu.

1. Khai báo mảng

Để khai báo mảng ta cần xác định kiểu của những giá trị trong mảng cùng với tên của mảng. Chẳng hạn ta có thể khai báo như sau:

Để mảng có thể lưu trức dữ liệu ta cần khởi tạo và khai báo số lượng phần tử của mảng. Chẳng hạn:

2. Khởi tạo những giá trị cho mảng trong Java

Mảng được dùng để lưu trữ những giá trị và cũng có thể duyệt mảng để lấy cũng như update hay chèn thêm những giá trị. Để gán giá trị đó vào mảng có hai cách:

  • Khai báo mảng sau đó gán giá trị. Chẳng hạn:
Các bạn cần lưu ý rằng cần dùng biến i (ở đây thì i chạy từ 0 tới 249) để truy cập tới từng phần tư của mảng. Phần tử đầu tiên là 0, đó là numbers[0]. Phần từ cuối cùng sẽ là numbers[249].

  • Khởi tạo ngay giá trị khi khai báo mảng chẳng hạn:
3. Truy cập lấy dữ liệu/gán dữ liệu cho phần từ trong mảng

Để truy cập phần từ trong mảng như trên đã nó thì các bạn dùng chỉ số. Chẳng hạn như trong mảng names, nếu muốn thay vị trí thứ 2 bằng tên “cong” thì rất đơn giản:

Để duyệt từ phần tử đầu tiên cho tới phần tử cuối cùng của mảng khi ta cần kiểm tra. Bình thường thì ta có thể lấy chiều dài của mảng để duyệt:

Đoạn code trên liệt kê tất cả giá trị trong mảng names, theo thứ tự từ đầu tới cuối mảng.

4. Sắp xếp thư tự trong mảng

Đối với mảng trong Java và đặc biệt là mảng dạng chỗi thì việc sắp xếp là vô cùng quan trọng. Rất may trong Java đã xây dựng thủ tục hỗ trợ phương thức sắp xếp Arrays.sort( ). Đây là ví dụ về việc sắp xếp mảng names lại:

5. Mảng nhiều chiều trong Java

Một mảng có thể chứa rất nhiều phần tử. Mỗi phần tử cũng có thể là một mảng. Bạn hãy thử tưởng tượng ở bàn cờ vua có 64 ô, chiều dọc có 8 cột ngang 8 hàng. Chẳng hạn bạn muốn khai báo 1 mảng có 2 chiều như ví dụ sau:

mảng này có hai chiều, mỗi chiều có 8 phần tử. Để truy cập vào 1 phần từ ta chỉ cần xác định vị trí qua 2 chí số là hàng và cột:

Ví dụ sau sẽ duyệt tất cả phần từ có trong mảng:

Đoạn code trên duyệt qua tất cả các phần từ trong mảng và kiểm tra phần từ nào được gán giá trị true.

Kết luận:

Tới đây thì mình đã giới thiệu căn bản về mảng trong Java. Ngoài những điều đã giới thiệu thì các bạn cũng có thể tìm hiểu sâu thêm về các hàm được hỗ trợ để đa dạng hóa kiến thức nhé. CHúc các bạn học tốt.

Share:

Leave a reply