Cấu trúc của ứng dụng iOS

Share:

1. Cấu trúc của ứng dụng iOS

1.1 Hàm main.

Giống như trong lập trình C, ứng dụng của iOS cũng sử dụng một hàm Main như một điểm bắt đầu của ứng dụng. Nhưng bạn cũng không cần phải quá lo lắng bởi hàm này đã được ứng dụng Xcode tự động tạo ra khi bạn tạo một app iOS. Hàm main có dạng như dưới đây:

Nhiệm vụ của hàm này là trao đổi control permission cho UIKit framework. Hàm UIApplicationMain sẽ điều khiển quá trình này bằng cách tạo những đối tượng quan trọng nhất của ứng dụng, tải giao diện người dùng từ những file storyboard hay file .xib, gọi code để khởi tạo.

1.2 Cấu trúc ứng dụng

Như mình đã nói ở trên thì ứng dụng iOS dùng pattern M-V-C. Có nghĩa là dữ liệu và business logic đều được tách rời ra khỏi việc trình diễn dữ liệu.

Lúc bắt đầu khởi động, hàm UIApplicationMain sẽ tạo ra những đối tượng cơ bản quan trọng và quan trọng nhất là đối tượng UIApplication. Nhiệm vụ chính của đối tượng này là làm đơn giản hóa việc tương tác giữa các đối tượng khác trong ứng dụng và hệ thống.

Hình ảnh sau sẽ thể hiện những đối tượng này:

core_objects_2x

Những đối tượng căn bản:

  • UIApplication: có nhiệm vụ quản lý vòng lặp của sự kiện và những hành vi mức cao khác. Trong thực tế thì rất ít khi sử dụng đối tượng này và chỉ sử dụng nó khi muốn truy cập đối tượng app delegate.
  • App Delegate: là đối tượng luôn có mặt trong mọi ứng dụng iOS và cũng là duy nhất (shared instance). Bạn hoàn toàn có thể truy cập đối tượng này dễ dàng bằng cách gọi:
Đối tượng này có chứa những method về trạng thái của ứng dụng. App Delegate thường được dùng để thiết lập khởi tạo cho ứng dụng.

  • Documents và Data Model: đây chính là các custom objects. bạn có thể tạo nó ra khi khởi tạo những ứng dụng hay tạo ra lúc cần thiết.
  • Các đối tượng ViewControllers: quản lý vtrình diễn những nội dung ứng dụng trên màn hình. Đây chính là những đối tượng rất là quan trọng bởi những màn hình của ứng dụng iOS hầu hết là những ViewControllers. Một VC có thể quản lý một đối tượng UIView và tất cả subviews của nó. Khi nó được trình diễn thì UIViewController sẽ hiển thị những views của nó bằng cách thêm nó vào những cửa sổ của ứng dụng.
  • Đối tượng UIWindow: hầu như tất cả các ứng dụng đều chỉ có 1 window. Tuy nhiên thì có những ứng dụng đa chiều có nhiều windows để tạo hiệu ứng.

 

Share:

Leave a reply