Giới thiệu các kiểu dữ liệu trong Java

Share:

Những biến trong lập trình là những vị trí của bộ nhớ chứa dựng dữ liệu. Nghĩa là khi bạn tạo 1 biến thì tức là bạn đã dành ra một 1 khoảng của bộ nhớ để lưu dữ liệu. Ví dụ:

Dựa vào kiểu dữ liệu của biến thì hệ điều hành sẽ xác định được bộ nhớ và quyết định 1 cái gì đó có thể lưu trong bộ nhớ dự trữ. Bởi vậy bằng phương pháp gán các kiểu dữ liệu khác nhau cho biến mà bạn có thể lưu trữ những số nguyên, những giá trị thập phân hay những ký tự trong những biến này.

Có 2 kiểu dữ liệu trong Java:

 • Kiểu dữ liệu gốc
 • Kiểu dữ liệu đối tượng/tham chiếu.

1. Các kiểu dữ liệu gốc

Java cung cấp bao gồm 8 kiểu dữ liệu gốc. Những kiểu dữ liêu jgốc này được định nghĩa trước bởi ngôn ngữ và được đặt tên bởi những từ khóa. Các kiểu dữ liệu gốc là:

 • byte
 • short
 • int
 • long
 • float
 • double
 • boolean
 • char

2. Những kiểu dữ liệu tham chiếu

 • Những biến tham chiếu được tạo ra và dùng những hàm khởi tạo đã được định nghĩa của các lớp. Chúng được dùng để truy cập những đối tượng. Những biến này thường được khai báo thuộc các kiểu xác định và không thay đổi.
 • Những đối tượng lớp và nhiều kiểu khác của biến mảng thuộc kiểu dữ liệu tham chiếu
 • Giá trị mặc định của biến tham chiếu là null
 • Biến tham chiếu có thể dùng để tham chiếu tới bất kì đối tượng nào của kiểu khai báo nào hay của bất kì kiểu phù hợp nào.
 • Ví dụ
3. Hằng số trong Java

Một hằng số chính là một biểu diễn mã nguồn của 1 giá trị đã được gán sẵn. Chúng được biểu diễn trực tiếp bên trong mã mà không hề có sự tính toán nào.

Những hằng số có thể được gán cho bất kì một kiểu giá trị gốc nào.

Ví dụ:

Những kiểu byte, int, long hay short đều có thể được biểu diễn ở dạng thập phân – decimal (cơ số 1), hecxadecimal (cơ số 16) hay bát phân – octal (cơ số 8)

Tiền tố 0 được dùng để chỉ ra cơ số 8 và tiền tố 0x hay chỉ ra cơ số 16 khi dùng những hệ cơ số cho hằng số. Chẳng hạn:

Hằng số dạng chuỗi thường đc biểu diễn đơn giản như sau:

Lưu ý rằng những kiểu chuỗi hay ký tự của hằng số đều có thể chưa bất kì kí tự unicode nào chẳng hạn:

Ok vậy là trong chương này mình đã giới thiệu các kiểu dữ liệu trong java tới các bạn. Mình đã khái quát hóa nó để đảm bảo tính cơ bản và dễ hiểu đối với những người mới bắt đầu. Chúc các bạn học tốt.

Share:

Leave a reply