[Hàm điều khiển] – Cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình Swift

Share:

Ở bài hôm trước trong series Hàm điều khiển, mình đã đề cập tới cấu trúc lặp trong lập trình Swift và hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng các bạn tìm hiểu về một cấu trúc khác – Cấu trúc rẽ nhánh.

Cấu trúc rẽ nhánh là loại cấu trúc cho phép người dùng thực hiện một câu lệnh hay một nhóm câu lệnh dựa vào những điều kiện đã xác định và cho trước.

1. Hàm điều kiện If và If-Else

Hàm If

  • Cú pháp:
  • Khi <điều kiện> đúng thì <câu lệnh sẽ được thực hiện> và ngược lại, nếu điều kiện sai thì hàm if sẽ không thực hiện bất cứ điều gì cả.

Hàm If-Else

  • Cú pháp:
  • Khi <điều kiện> đúng thì <câu lệnh a> sẽ được thực hiện còn nếu như <điều kiện> không đúng thì <câu lệnh b> sẽ được thực hiện.
  • Ta có thể sử dụng nhiều hàm if lồng vào nhau.

Ví dụ:

2. Hàm Switch-Case

Hàm Switch-Case là một dạng mở rộng của hàm If và hàm If-Else, nó được sử dụng để thay thế If và If-Élse trong trường hợp có 1 điều kiện nhưng có nhiều trường hợp xảy ra.

  • Cú pháp:
  • Hàm Switch sẽ tính biểu thức rồi kiểm tra xem nó có bằng với <giá trị 1> hay không, nếu đúng thì sau đó nó sẽ thực hiện <câu lệnh 1>.
  • Còn nếu không đúng thì switch sẽ kiểm tra xem biểu thức đó có bằng <giá trị 2> hay không, nếu như đúng thì nó sẽ thực hiện <câu lệnh 2>…
  • Cuối cùng nếu như giá trị <biểu thức> không bằng bất kỳ một <giá trị> nào được chỉ định ở trên thì chương trình sẽ thực hiện những <câu lệnh> trong phần default: nếu như nó tồn tại (bởi phần này không bắt buộc phải có).

Ví dụ:

*** Chú ý: Nếu như cùng một điều kiện mà có tới hơn 3 trường hợp xảy ra thì các bạn nên sử dụng hàm Switch-Case

 

 

 

Share:

Leave a reply