Hoàn thành ứng dụng Objective-C của bạn (P2)

Share:

Syntax

Category khai báo bằng cách thông thường tuy nhiên nó khác ở điểm là sau tên lớp ta sẽ thêm tên của category. Cụ thể, ta cần tìm hiểu cú pháp tạo category trong interface và lớp thực thi. Khai báo trong interface như sau:

Còn ở lớp thực thi sẽ là:

Triển khai ví dụ

Thực sự khá là đơn giản và dễ hiểu đúng không? Vậy thì ta hãy xem ví dụ sau: thực hiện 1 phương thức đơn giản mà sẽ đảo ngược 1 chuỗi. Các bạn không cần phải quan tâm tới ý nghĩa của phương thức mà hãy để ý tới cách thức ta dùng category để sau này có thể áp dụng vào bài toán của mình. Cụ thể ở interface như sau:

Lúc này ta sẽ xây dựng lớp thực thi như sau:

Sau đó, ta sẽ thêm 1 số mã lệnh đơn giản để đảo ngược chuỗi. Để đảo ngược chuỗi thì ta cần 1 đối tượng chuỗi trong gian chứa chuỗi đảo ngược. Cách mà mình đảo ngược chuỗi đơn giản là lặp những ký tự trong chuỗi hiện có theo như thứ tự đảo ngược và save những ký tự đó vào chuỗi tạm thời. Mã lệnh cho cách thức đó sẽ như sau:

nsstringreverse_interface

 

 

 

 

 

 

 

Đây là một phương pháp khá dễ dàng, ta sẽ sử dụng vòng lặp để duyệt những ký tự trong chuỗi. Ta cần nối thêm những ký tự hiện tại bằng cách dùng stringWithFormat và ký tự nhận dạng (%c). Nếu như tất cả diễn ra 1 cách tốt đẹp thì sau đó tất cả những đối tượng NSString trong chương trình của chúng ta sẽ phải tuân theo một category mới. Cụ thể là bây giờ tất cả những đối tượng của NSString của mình sẽ có phương thức reverseString để đảo ngược chuỗi mà nó đang chứa.

Ta sẽ cần phải lưu mã lệnh trong những tập tin interface và lớp thực thi vào những file với tên theo như quy ước riêng. Cụ thể hai file mà chúng ta tạo ra được đặt tên là  NSString+reverse.h (interface) và NSString+reverse.m (lớp thực thi). Đây chính là 1 quy ước đặt tên biến điển hình của kiểu lớp mà có thêm 1 category. Sau đó chúng ta sẽ vào lớp main. m để viết đoạn mã kiểm tra xem quá trình tạo category lúc nãy cho ra kết quả ra sao. Các bạn nhớ chú ý rằng phải import file header vừa tạo ra vào đầu file main.m. Trong đoạn code phía dưới bạn có thể khởi tạo đối tượng NSString nhưng đừng nhầm đó chính là đối tượng nguyên bản trong foundation framework mà đó chính là đối tượng NSString thuộc categoryreverse” mà ta đã tạo ra chúng như vậy ta có thể kiểm tra phương thức reverseString. Nội dung cụ thể sẽ như này:

reversedstring_main

 

 

 

 

 

 

Nếu như bạn đã thực hiện đúng tất cả các bước trên thì đừng chần chừ thêm chút nào nữa. Ấn ngay nut “Run” để tận hưởng kết quả là chuỗi đã đảo ngược  “txeT elpmaS” trên màn hình output.

Như bạn đã thấy thì category thực sự rất có ích. Ta có thể dùng nó trong bất kì 1 chương trình nào, 1 trong những trường hợp phổ biến nhất mà mình hay dùng là phương thức kiểm tra tính hợp lệ đối với dữ liệu.

Share:

Leave a reply