Những thủ thuật cần biết trong lập trình Swift (P1)

Share:

1. Gia tăng khả năng đọc của hằng.

Một cách gọn gàng nhất để sử dụng những cấu trúc trong Swift đó là tạo một tệp tin cho tất cả các cấu trúc trong ứng dụng của bạn. Mình chắc chắn đây là một việc làm rất có ích bởi vì Swift cho phép chúng ta cải tổ lại cấu trúc như vậy:

Việc cải tổ này sẽ cho chúng ta một chỗ trống để điền tên của hằng. Ví dụ, chúng ta có thẻ sử dụng hằng constants.FoursquareApi.BaseUrl để truy cập vào hằng Foursquare’s BaseUrl. Điều này sẽ khiến cho mọi thứ trở nên dễ đọc hơn và cung cấp một lớp đóng gói xung quanh những hằng số liên quan.

2. Tránh NSObject và @objc để gia tăng khả năng hoạt động

Swift cho phép chúng ta mở rộng các lớp từ NSObject để nhận những tính năng Objective-C runtime cho một đối tượng bất kì. Nó cũng cho phép chúng ta chú thích những phương thức Swift với @objc để cho phép những phương thức đó được sử dụng bởi Objective-C runtime.

Hỗ trợ Objective-C runtime cũng có nghĩa là những lần gọi phương thức sẽ được sử dụng một cách linh hoạt thay vì được sử dụng như một phương thức tính hoặc vtable. Điều này sẽ đưa đến kết quả những phương thức hỗ trợ Objective-C runtime sẽ có tới 4 lần bị giảm hiệu suất khi gọi những phương thức đó. Trong thực tế,  việc đạt được hiệu suất là không thực sụ đáng kể tuy nhiên điều khiến mình cho rằng hay nhất đó là thông qua kiến thức này, chúng ta đã biết được việc thực hiện các phương thức trong Swift nhanh hơn Objective-C tới 4 lần.

(còn nữa)

Share:

Leave a reply