Những thủ thuật cần biết trong lập trình Swift (Phần cuối)

Share:

Mở rộng khả năng thu thập

Swift có thể thêm một số phương thức giúp chúng ta quản lý và chỉnh sửa các bộ sưu tập tạm thời. Những phương thức sưu tập này chịu ảnh hưởng từ các ngôn ngữ chức năng. CHúng ta sử dụng những bộ sưu tập này để lưu trữ rất nhều giá trị vào trong một cấu trúc dữ liệu đơn lẻ và thường xuyên khi chúng ta quản lý và chỉnh sửa chúng. Những chức năng này được xây dựng trong thư viện mở của Swift và giúp chúng ta làm đơn giản hóa những tác vụ thông thường. Để có thể giải thích rõ hơn những chức năng sau, chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ sau: let ints = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

  • Map sẽ đóng từng giá trị một trong bộ sưu tập, sau đó quay trở lại một mảng của map, kết quả được điền với các giá trị trong map. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển dổi mảng Int sang mảng String:
  • Filter sẽ thiết đặt 1 chức năng tới từng giá trị trong mang của chúng ta và return giá trị Bool. Những giá trị được quy về “true” đã được quy lại về kết quả của mảng trong khi đó các giá trị được quy về “false” thì ngược lại.  Sauđây chúng tôi sẽ lọc các số lẻ từ mảng ints:
  • reduce lại có phần phức tạp hơn so với map và filter, tuy nhiên hiệu quả của nó thì không thể phủ nhận, rất có ích trong việc học curve.  Đối số thứ nhất chính là giá trị được lược bỏ đầu tiên (ở trường hợp sau là 0). Đối số thứ 2 là một chức năng có quyền truy cập vào giá trị đã được lược bỏ trước đó và giá trị hiện tại của mảng. Trong ví dụ sau,chức năng is + của chúng tôi sẽ thêm vào những giá trị trước của giá trị hiện tại trong mảng 1 cách dễ dàng.
Cùng với các thủ thuật về map, filter và reduce, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu tối đa công sức phải bỏ ra để lọc và hoạt động các bộ sưu tập trung khi đó nó còn giúp tăng khả năng đọc và chỉnh sửa cho các lập trình viên sử dụng code sau này.

 

Share:

Leave a reply