Những thủ thuật cần biết trong lập trình Swift (P3)

Share:

Thủ thuật Swift dành cho người mới bắt đầu

Dọn dẹp những đoạn mã không đồng bộ

Swift có một cú pháp khá là hoàn chỉnh trong việc viết những tính năng hoàn thiện. Chúng ta luôn có những đoạn mã hoàn chỉnh trong Objective-C, tuy nhiên chúng xuất hiện khá muộn nếu như so với lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình và có một số cú pháp sai sót, chúng ta có thể xem tại đây:

Swift có thể làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với cú pháp đóng mới nhất của nó. Bất kì một phương thức đóng nào là một tham số mới nhất thì đều có thể sử dụng cú pháp mới của Swift để có thể được gọi một cách chính xác hơn. Bạn hãy xem ví dụ sau:

Truy cập điều chỉnh nhưng đoạn code của chúng ta

Chúng ta nên sử dụng những sửa đổi truy cập thích hợp một cách thường xuyên hơn để có thể gói gọn những đoạn code. Một đoạn code được gói gọn hoàn hảo có thể giúp chính ta hiểu được các đoạn mã tương tác với nhau như thế nào mà không cần phải nhớ quy trình hay hỏi người đã viết ra đoạn code đó.

Swift có một bộ máy quản lý truy cập ở mức private, internal và public. Tuy nhiên Swift lại không có khả năng sửa đổi quản lý truy cập, cái mà rất phổ biến trong lập trình hướng đối tuwọng. Tại sao lại như thế? Đơn giản thôi, mức protected không đem lại bất kì một khả năng “bảo vệ” nào bởi vì lớp phụ có thể bỏ qua một phương thức protected hay một đoạn code mới được public. Phương thức Protected cũng không thể tối ưu hóa được trên Swift như việc bạn ghi đè nó ở bất cứ đâu. Cuối cùng, phương thức protected có thể khuyến khích những bản đóng gói tồi tệ bởi vì nó ngăn chặn sự giúp đỡ từ những lớp phụ trong việc truy cập vào thông tin mà lớp phụ có thể truy cập vào. Bạn có thể đọc thêm trên trang chính của Apple.

Share:

Leave a reply