Những thủ thuật cần biết trong lập trình Swift (P5)

Share:

Sử dụng các tùy chọn một cách an toàn

Một thuộc tính có thể tùy chọn có thể là một thuộc tính có giá trị hay không có giá trị (nil). Chúng ta có thể đóng gói tùy chọn theo kiểu ngầm định bằng cách dựa theo tên của những tùy chọn ấn cùng với một dấu chấm than, chẳng hạn như optionalProperty!. Nhìn chung thì đây là một điều gì đó mà bạn cần phải tránh, như là một chỉ dẫn với dấu chấm than “danger!”

Trong một vài trường hợp khi bạn sử dụng một tùy chọn không đóng gói bất kì được chấp nhận ví dụ là IBOutlets, nó vốn mặc định là một tùy chọn không đóng gói ồi (khi chúng ta nhấp chuột vào và kéo chúng từ Interface Builder) bởi vì UIKit là giả, chúng ta đã kết nối nó với Interface Builder. Kết nối này cũng là tùy chọn bởi vì IBOutlets được thiết lập ở một vài điểm sau khi cài đặt, và tất cả các thuộc tính không tùy chọn sẽ phải có giá trị sau khi cài đặt theo như quy luật của Swift. Một trường hợp khác đó là lấy UIImage bằng tên đã có sẵn mà chúng ta thấy trong danh mục các thuộc tính.

Đây là giá trị mặc định của một thuộc tính và sẽ không thể khả quan nếu không có tùy chọn không đóng gói. Điều này cũng nói nên rằng, dấu chấm than “!” vẫn có ý nghĩa rằng “Danger!” (Nguy hiểm) và trong trường hợp này nó cũng cảnh báo cho ta biết rằng nên cẩn thận với những lỗi có thể xảy ra cũng như xác nhận rằng tên có khớp trước khi khởi chạy hay không. Nhìn chung, nếu như chúng ta phải sử dụng các giá trị nil, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ ứng dụng bị lỗi crash. Các giá trị không đóng gói với dấu chấm than sẽ nói với người lập trình ứng dụng rằng chúng tôi biết những tùy chọn sẽ không phải là nil trong thời gian khởi chạy. Đây là một ván bài khá rủi ro trong hầu như mọi kịch bản, do đó, sẽ tốt hơn nế ubạn sử dụng If để cho  các mẫu xác định rằng một tùy chọn sẽ có giá trị hay không

 

Share:

Leave a reply