XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE THỨ 2 (P5)

Share:

Khai báo thuộc tính và phương thức trong Interface BirdWatching.h

1. Chọn interface BirdSighting.h trong project navigator để mở ra vùng soạn thảo.

2. Thêm vào đó đoạn code sau giữa 2 câu lệnh @interface@end:

3. Thêm vào đó đoạn code sau ở sau dòng khai báo thuộc tính thứ 3:

Xây dựng nội dung cho những phương thức khởi tạo ở lớp thực thi BirdWatching.m

1. Trong project navigator, chọn tệp tin BirdSighting.m. Khi BirdSighting.m mở ở vùng soạn thảo. Xcode sẽ hiển thị 1 biểu tượng thông báo giữa thanh công cụ ở trên vùng soạn thảo. Nhấp vào button khuyến cáo trên thanh điều hướng để hiển thị khuyến cáo.

secondiphoneapp8

2. Ở trường hợp này thì Xcode sẽ nhắc nhở các bạn trong lớp BirdSighting vẫn chưa khởi tạo phương thức initWithName. Hãy xử lý vấn đề này ngay.

3. Ở vùng soạn thảo mã lệnh, giữa câu lệnh  @implementation@end trong tệp tin BirdSighting.m, hoàn thành phương thức initWithName.

secondiphoneapp7

4. Gõ đoạn code sau vào trong phương thức initWithName:

Lớp BirdSighting là 1 phần trong model layer của app BirdWatching. Để có thể bảo vệ lớp này giống như là 1 đại diện thuần túy của 1 đối tượng model, bạn cần thiết kế 1 lớp controller để tạo thể hiện của lớp BirdSighting cũng như điều khiển danh sách chứa những thực thể đó. Mỗi lớp data controller cho phép những đối tượng khác trong ứng dụng có khả năng try xuất vào từng cá thể BirdSighting một và danh sách chính mà không cần phải biết tới bất cứ vấn đề gì liên quan tới data model được triển khai ra sao. Ở phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tạo lớp data controller. Chúc các bạn thành công.

Share:

Leave a reply