XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRÊN IPHONE (P10)

Share:

Triển khai nội dung hoàn thiện của view controller

Ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thiện nội dung cho view controller. Công việc cụ thể như sau: bạn sẽ cần thêm 1 property username, triển khai nội dung hoàn thiện của changeGreeting: và chắc chắn rằng bàn phím sẽ tắt được đi khi bạn nhấn vào Done.

Thêm property userName

Bạn chỉ cần thêm vào 1 khai báo property userName sử dụng để chứa 1 chuỗi văn bản. Property này nên để ở public để bạn có thể gọi ra ở trong những lớp khác và để làm được điều này thì bạn cần phải thêm khai báo này vào tệp tin header của view controller (HelloWorldViewController.h).

Khai báo property userName

  1. Ở project navigator, các bạn hãy chọn HelloWorldViewController.h
  2. Trước dòng  @end, gõ @property chứa 1 chuỗi kí tự. Dòng khai báo sẽ như sau:
Khi các bạn gõ câu lệnh thì Xcode sẽ tự động đưa ra những dòng trợ giúp viết code theo chuỗi ký tự  @prop... như sau:

firstiphoneapp38

Nếu như dòng gợi ý này giống như bạn đã mong muốn thì nhấp vào Enter để chấp nhận.

Tiếp theo bạn cần gõ kiểu dữ liệu cho Property là NSS... rồi chọn NSString như hình sau:

firstiphoneapp39

Trình viên dịch này sẽ tổng hợp những accessor method 1 cách tự động cho bất cứ một property nào mà bạn đã khai báo. Một accessor method là 1 phương thức sử dụng để get hay set giá trị của 1 property của object (hay gọi 1 tên khác là getter và setter). Chẳng hạn complier sẽ tạo ra những khai báo của getter và setter sau đây cho property userName mà bạn đã khai báo với các nội dung khởi tạo cụ thể.

Complier cũng sẽ tự đông khai báo những private instance variable tham chiếu tới từng property đã được khai báo. Chẳng hạn complier sẽ khai báo 1 instance variable và đặt tên nó là  _userName tham chiếu đến property userName.

Share:

Leave a reply